Condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web https://www.curasana.org, (en endavant Lloc Web) l’ostenta: CuraSana Primeros Auxilios, S.L., proveïda del NIF: B65876591 i inscrita al: Registre Mercantil de Barcelona; les dades registrals són: Tom 43377, Pàgina 61, Full 427121, i les dades de contacte són les següents:

Adreça: C/Can Bruguera nº1, 3r-1a – 08391 Tiana (Barcelona)

Telèfon de contacte: 690 602 988

Mail de contacte: info@curasana.org

Aquest document (així com altres documents que aquí s’esmenin) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (https://www.curasana.org) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (en endavant, Condicions).

A efectes d’ aquestes Condicions s’entén que l’ activitat que CuraSana Primers Auxilis desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

Formació en serveis sanitaris com la cardioprotecció, primers auxilis, mindfulness o wellness. Distribució de productes sanitaris i de protecció.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, la política de privacitat i de protecció de dades de CuraSana Primers Auxilis. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari dona el consentiment de quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no hi està d’acord, no tindria que fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s’ informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què es sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per qualsevol dubte i/o preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si s’escau, utilitzant el formulari de contacte.

– Vendre medicaments

 1. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, atribueix la condició d’usuari (en endavant: individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta característica, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte fidedignes i legítimes, com per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per realitzar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. CuraSana Primers Auxilis no assegura que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. CuraSana Primers Auxilis declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb CuraSana Primers Auxilis el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

 1. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establertes. Tindran que seguir el procediment de compra i/o adquisició online de https://www.curasana.org, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carretó, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: \»\»

Així mateix, l’Usuari tindrà que omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es podran modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que CuraSana Primers Auxilis ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si s’ escau, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari dona el consentiment que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a CuraSana Primers Auxilis utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades per Curasana.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, la imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, com a tall enunciatiu, però no exhaustiu, i atenent a cada cas:  nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en què es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de CuraSana Primers Auxilis per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que en aquest aspecte siguin d’aplicació, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc Web.

 1. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per CuraSana Primers Auxilis a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti al subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats en quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, CuraSana Primers Auxilis es compromet a contactar amb l’Usuari i retornar qualsevol quantitat que hagués estat prèviament abonada en concepte de l’import. Això serà també aplicable en aquells casos en què la prestació d’un servei fos irrealitzable.

 1. PREUS I PAGAMENT

Els preus publicats en el Lloc Web són els imports finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i s’apliquin qüestions diferents.

Les despeses d’enviament es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren en el Lloc Web. CuraSana Primers Auxilis realitza els serveis d’entrega i/o enviament a través de: Nacex.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, excepte en aquells que l’Usuari hagi seleccionat i escollit prèviament i de forma voluntària.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no gravaran les comandes o compres les quals l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de la comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran per: Transferència bancària

En tot cas, en fer clic en \»\» l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

Les comandes de compra o adquisició en què l’Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservades durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder donar el temps suficient al seu compte per que la transferència bancària sigui tinguda en compte pel sistema de pagaments utilitzat per CuraSana Primers Auxilis per al Lloc Web. Quan el sistema rebí la transferència, la comanda serà preparada i tramitada pel seu enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari s’ha d’assegurar que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, CuraSana Primers Auxilis no podrà validar la comanda, i aquesta serà anul·lada.

 1. LLIURAMENT

En els casos en què es procedeixi a realitzar el lliurament físic del producte  contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, dona’t el cas, derivades per la personalització dels productes, la comanda de compra amb els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini indicat en el Lloc Web segons el tipus d’enviament seleccionat per l’Usuari i,  en tot cas, en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, CuraSana Primers Auxilis no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà amb l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar entre seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del import pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com contactar perquè sigui entregat de nou.

Si l’Usuari no hi fos al lloc de lliurament en la franja horària convinguda, s’ha de posar en contacte amb CuraSana Primers Auxilis per tancar el lliurament un altre dia.

En cas que passin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a CuraSana Primers Auxilis, CuraSana Primers Auxilis entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas,  en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es consideri resolt el contracte.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir present que el transport motivat per la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari tingui la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Els riscos dels productes que es poguessin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan CuraSana Primers Auxilis rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per CuraSana Primers Auxilis.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzades en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’ article concret de què es tracti.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per l’aplicació del que disposa la Llei 37/1992, i a la Directiva 2006/112, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris. L’Usuari ha de tenir en compte que en aquests territoris podrien donar-se situacions en què s’apliquin i es gravin impostos i drets de duanes en destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que aquests podrien córrer de la seva part.

 1. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir les dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar les mateixes posant-se en contacte amb CuraSana Primers Auxilis a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i,  en el seu cas, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a \»\», té accés a l’espai, carretó, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 1. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, en que el consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant li assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de CuraSana Primers Auxilis o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest,  diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’ últim d’ aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d’ un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a CuraSana Primers Auxilis. Podrà fer-ho, si s’escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web.

L’Usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que CuraSana Primers Auxilis posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, CuraSana Primers Auxilis farà la devolució a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals triades per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa ofertada en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què CuraSana Primers Auxilis és informada de la decisió de desistir per l’Usuari.

CuraSana Primers Auxilis farà la devolució a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquesta devolució no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, CuraSana Primers Auxilis podria retenir aquesta devolució fins que s’hagin rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari pot retornar o enviar els productes a CuraSana Primers Auxilis a: Passatge Francesc Moragas no6 Local 3

I ho tindrà que fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, dins el termini dels 14 dies naturals a partir de la data en què CuraSana Primers Auxilis va ser informada de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, entrega) dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com està precinta a fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat des-precintats després de l’entrega.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que,  un cop el contracte hagi estat completament executat per CuraSana Primers Auxilis, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap devolució si el producte ha estat usat més enllà de la simple obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany o desperfecte després del lliurament.

Així mateix, s’han de retornar els productes utilitzant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que en el seu cas els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

En el següent enllaç es pot descarregar el Model de formulari de desistiment:

Devolució de productes defectuosos o error en l’ enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment de l’entrega, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb CuraSana Primers Auxilis immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, en el seu cas, la substitució del mateix.

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que es procedeix al reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’ estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, en tant que consumidor i usuari.

Garanties

L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de les garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent CuraSana Primers Auxilis, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per CuraSana Primers Auxilis i posseeixin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el qual s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix al Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant els mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, CuraSana Primers Auxilis no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per la seva part;

pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, CuraSana Primers Auxilis també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

CuraSana Primers Auxilis aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.

CuraSana Primers Auxilis actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tanmateix, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. CuraSana Primers Auxilis posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/entrega dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

CuraSana Primers Auxilis no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, CuraSana Primers Auxilis tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte.

En general, CuraSana Primers Auxilis no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que fossin per causa de força major, i aquesta podrà incloure, a mode enunciatiu però no exhaustiu:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’ aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i CuraSana Primers Auxilis disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. CuraSana Primers Auxilis posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

 1. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb CuraSana Primers Auxilis siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari dona el seu consentiment a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que CuraSana Primers Auxilis enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’ Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb CuraSana Primers Auxilis a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, CuraSana Primers Auxilis pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

 1. RENÚNCIA

Cap renúncia de CuraSana Primers Auxilis a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per CuraSana Primers Auxilis del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de CuraSana Primers Auxilis a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

 1. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 1. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i CuraSana Primers Auxilis en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i CuraSana Primers Auxilis reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat d’allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a CuraSana Primers Auxilis en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractats d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat o de protecció de dades (continguda, si s’escau, en l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o usar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o aquest relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre CuraSana Primers Auxilis i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

 1. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a CuraSana Primers Auxilis les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, CuraSana Primers Auxilis disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a CuraSana Primers Auxilis en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre CuraSana Primers Auxilis i l’Usuari derives amb una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

curasana-logo-white

A Curasana dediquem els nostres esforços als Primers Auxilis i a la Cardioprotecció.
Curasana neix de la Sensibilitat pels Primers Auxilis així com de la Responsabilitat Social.